This functionality is implemented using Javascript. It cannot work without it, etc...

TEENUSTE ÜLDTINGIMUSED

Üldine

 1. Käesolevad üldtingimused reguleerivad Virtuaal.com poolt Kliendile teenuse osutamist.
 2. Virtuaal.com on äriühing, kelle andmed on järgmised: Virtuaal.com OÜ, registrikood 11072764, asukoht Peterburi tee 46, 11415 Tallinn, e-post support@virtuaal.com.
 3. Klient on füüsiline või juriidiline isik, kes on teenuste kasutamiseks lepingu sõlminud.
 4. Virtuaal.com-il on õigus saada Virtuaal.com hinnakirjas näidatud tasu enda poolt Kliendile osutatud teenuste eest juhul, kui Kliendi ja Virtuaal.com vahel ei ole sõlmitud kokkulepet tasu maksmise kohta teistsugustel tingimustel. Virtuaal.com avaldab hinnakirja oma koduleheküljel. Virtuaal.com-il on õigus hinnakirja muuta, avaldades muudatused kolmkümmend (30) kalendripäeva enne jõustumist enda koduleheküljel. Hinnakirja muudatustega mittenõustumisel on Kliendil õigus leping käesolevates üldtingimustes sätestatu kohaselt üles öelda.
 5. Kliendi ja Virtuaal.com vahelisi suhteid reguleerivad käesolevad üldtingimused, ja Virtuaal.com hinnakiri, samuti Kliendi ja Virtuaal.com vahel sõlmitud kliendileping, teenuse kokkulepe ning kõik Kliendi ja Virtuaal.com vahel eraldi kokkulepitud tingimused.
 6. Kliendi ja Virtuaal.com vahel eraldi sõlmitud kokkulepe (sealhulgas ka kliendileping ja teenuse kokkulepe) peab olema sõlmitud kirjalikult ja mõlema poole esindajad peavad olema selle allkirjastanud.
 7. Kui esineb vastuolu käesolevate üldtingimuste või hinnakirja ning Kliendi ja Virtuaal.com vahel eraldi kokkulepitud tingimuse vahel, kohaldatakse Kliendi ja Virtuaal.com suhetele nende vahel eraldi kokkulepitud tingimust.
 8. Käesolevad üldtingimused kehtivad kõigi Virtuaal.com poolt osutatavate teenuste osas ja neile ei kohaldata Kliendi üldtingimusi või tüüptingimusi.
 9. Virtuaal.com võib käesolevaid üldtingimusi muuta tulenevalt muudatustest õigusaktides, kohtupraktikas või kui seda tingivad teenuse osutamist puudutavad olulised asjaolud. Virtuaal.com avalikustab üldtingimuste muudatused oma koduleheküljel. Muudatused hakkavad kehtima 30 (kolmekümne) kalendripäeva möödudes alates nende avaldamisest, kui ei ole ette nähtud teistsugust muudatuste jõustumise tähtaega. Üldtingimuste muudatustega mittenõustumisel on Kliendil õigus leping käesolevates üldtingimustes sätestatu kohaselt üles öelda.
 10. Üldtingimuste, hinnakirja ning Kliendi ja Virtuaal.com vahel eraldi kokkulepitud tingimuste tõlgendamisel lähtutakse sõnade üldlevinud tähendusest, kusjuures pealkirjadel on üksnes informatiivne iseloom.

Lepingu sõlmimine

 1. Klient ja Virtuaal.com sõlmivad kliendilepingu. Klient ja Virtuaal.com sõlmivad ka teenuse kokkuleppe, millega lepitakse kokku konkreetne Virtuaal.com poolt osutatav teenus ja täpsemad tingimused.
 2. Kliendil on õigus nõuda Virtuaal.com-lt konkreetse teenuse osutamist alates teenuse kokkuleppe jõustumisest.
 3. Kliendileping ja teenuse kokkulepe jõustuvad alates nende sõlmimisest, kui ei ole kokkulepitud teistsugust jõustumise tähtaega.
 4. Teenuse kokkuleppe alusel alustab Virtuaal.com teenuse kokkuleppes näidatud teenuse osutamist 3 (kolme) tööpäeva jooksul alates selle jõustumisest, kui ei ole ette nähtud teistsugust tähtaega.
 5. Klient kinnitab järgmist:
  – ta on tutvunud Virtuaal.com üldtingimuste ja hinnakirjaga, on nendest aru saanud ning kohustub täitma nende tingimusi;
  – ta on tutvunud tema poolt sõlmitud teenuse kokkuleppes näidatud teenuse kirjeldusega;
  – tema poolt Virtuaal.com-le esitatud andmed on õiged;
  – ta on teovõimeline;
  – kliendilepingu või teenuse kokkuleppe sõlmimisel esindaja poolt kinnitab Kliendi esindajana tegutsev isik, et tal on volitused Kliendi nimel tegutseda ning selline tegutsemine ei ületa tema volituste piire;
  – kliendilepingu või teenuse kokkuleppe sõlmimine ei riku talle seadusega, määrusega või haldusaktiga või kohtuotsusega pandud või sellest tulenevaid kohustusi, samuti ei riku see ühelgi moel kolmandate isikute õigusi.
 6. Virtuaal.com kinnitab järgmist:
  – tal on olemas vahendid ja oskused Kliendile vastava teenuse osutamiseks;
  – teenuse osutamine ei riku talle seadusega, määrusega või haldusaktiga või kohtuotsusega pandud või sellest tulenevaid kohustusi, samuti ei riku see ühelgi moel kolmandate isikute õigusi.
 7. Virtuaal.com-l ei ole kohustust sõlmida kliendilepingut ega teenuse kokkulepet ühegi isikuga ning Virtuaal.com võib keelduda kliendilepingu või teenuse kokkuleppe sõlmimisest ilma oma otsust motiveerimata.

 Teenuse osutamine

 1. Virtuaal.com osutab Kliendile teenust vastavalt teenuse kokkuleppes näidatud teenuse tingimustele ja käesolevates üldtingimustes sätestatule.
 2. Kliendil on teenuse kasutamisel õigus:
  – saada teenust vastavalt teenuse kokkuleppes näidatud teenuse tingimustele ja käesolevates üldtingimustes sätestatule;
  – kasutada Teenust vastavalt oma soovidele ja vajadustele, kuid lähtuvalt selle sihtotstarbest. Klient kohustub kasutama teenuseid vastavuses õigusaktide (sh intellektuaalset omandit puututava õigusega), heade kommete ja tavadega;
  – saada Virtuaal.com poolt osutatavat kliendituge.
 3. Virtuaal.com on teenuse osutamisel kohustatud:
  – osutama Kliendile teenuseid teenuse kokkuleppes näidatud teenuse tingimustele ja käesolevates üldtingimustes sätestatule;
  – tegema omalt pool mõistlikult vajaliku, tagamaks teenuste töökindluse, kuid teenuste olemusest tulenevalt ei saa tõrkeid täielikult välistada. Teenuse osutamise takistuse korral võtma tarvitusele kõik omapoolsed mõistlikud abinõud teenuse osutamise takistuse kõrvaldamiseks;
  – võtma tarvitusele kõik mõistlikud abinõud Virtuaal.com valduses oleva Kliendi vara säilimise tagamiseks ja kahjustamise vältimiseks;
  – tagama Virtuaal.com klienditoe teenuse olemasolu tavapärastel tööaegadel. Kasutajatuge osutatakse Eesti kalendri ja aja järgi tööpäeviti ajavahemikus 09.00-17.00.
 4. Virtuaal.com poolt osutatava teenuse eelduseks on kolmandate isikute poolt teenuste osutamine. Sellest tulenevalt ei vastuta Virtuaal.com teenuse osutamisel tekkinud takistuse eest, kui see on tingitud selliste teiste teenuste puudumisest. Virtuaal.com võtab tarvitusele omapoolsed mõistlikud abinõud teenuse osutamise takistuse kõrvaldamiseks.
 5. Klient on teenuse kasutamisel kohustatud:
  – hoiduma teenuse kasutamisest ükskõik millisel moel, mis rikuks õigusaktide nõudeid või kolmandate isikute õigusi;
  – hoiduma sellise tarkvara, skriptide, programmide või muude rakenduste kasutamisest, mis koormavad, häirivad või kahjustavad serveri sihipärast tööd;
  – hoiduma serveri sihipärase töö takistamisest;
  – hoiduma rämsposti saatmisest ja hoiduma selliste programmide või rakenduste kasutamisest, mis võimaldavad rämpsposti saata;
  – hoiduma teenuse kasutamisest moel, mis takistab Virtuaal.com tööd või teenuse osutamist teistele Klientidele;
  – tagama talle teenuse kasutamiseks väljastatud autoriseerimiskoodide konfidentsiaalsuse;
  – kõrvaldama tema poolse kohustuse rikkumise ilma viivituseta, muuhulgas on Klient kohustatud kõrvaldama rikkumise viivitamata pärast Virtuaal.com poolt kohustuse rikkumisele tähelepanu juhtimist;
  – teavitama viivitamatult Virtuaal.com-i teenuse kasutamisel tekkinud probleemidest. Seejuures teatama oma nime, probleemi kirjelduse ja muud asjaolud, mida oluliseks peab;
  – teavitama viivitamatult Virtuaal.com-i kui Kliendi autoriseerimiskoodid on sattunud juurdepääsuks õigust mitteomavate isikute valdusesse;
  – vastutama tema poolt teenuse kasutamise käigus avaldatud materjalide eest, muuhulgas vastutab Klient, et tema poolt avaldatud materjalid ei riku kolmandate isikute õigusi;
  – kohustuma hüvitama Virtuaal.com-le kogu kahju, mis tekib Kliendi kohustuste rikkumisest.
 6. Kui Kliendi tegevuse tõttu tekib kolmandal isikul nõue Virtuaal.com vastu, siis on Klient kohustatud hüvitama Virtuaal.com-le kõik sellest tulenevad kulutused (kahju).
 7. Klient vastutab Virtuaal.com ees ka kõigi kolmandate isikute tegevuse eest, kes tarvitavad teenust Kliendi tõttu.
 8. Klient teeb vajadusel endale tema poolt virtuaalserveris hoitavatest andmetest endale koopiad, Virtuaal.com ei garanteeri virtuaalserveris hoitavate andmete säilimist, välja arvatud juhul, kui Virtuaal.com ja Kliendi vahel ei ole sõlmitud selle kohta eraldi kokkulepet.
 9. Virtuaal.com-l on õigus:
  – kontrollida Kliendi poolt teenuse tarbimise vastavust õigusaktide ja käesolevate üldtingimuste nõuetele;
  – teha Kliendile ettekirjutus käesolevaid üldtingimusi rikkuva teenuse kasutamise viisi lõpetamiseks;
  – sellise ettekirjutuse täitmata jätmise korral või juhul, kui olukord seda nõuab, siis viivitamatult, kõrvaldada Kliendi kohustuse või kolmandate isikute õiguste rikkumine;
  – teenuse osutamist piirata või peatada, kui temast mittesõltuvate asjaolude tõttu (nt internetist tulev rünne Kliendi vastu) saavad oluliselt häiritud Virtuaal.com teiste klientide teenused ning kui vastavat mõju ei ole mõistlikult võimalik kõrvaldada Klienti vähem koormavate meetmetega;
  – õigus peatada teenuse osutamine Kliendile juhul, kui Klient pole arvel märgitud maksetähtajaks arvet tasunud.
  – Virtuaal.coml on õigus kliendilt (peale võlgnevuste tasumist) küsida tasu teenuse taasavamise eest tasu vastavalt hinnakirjale.
 10. Virtuaal.com-l on õigus Kliendiga eraldi kokku lepitud tingimusi mõjuvatel põhjustel muuta, teatades sellest Kliendile 15 (viisteist) kalendripäeva ette. Edasilükkamatutel asjaoludel on Virtuaal.com-l õigus tingimusi viivitamatult muuta, edastades Kliendile sellekohase teate. Muudatustega mittenõustumisel on Kliendil õigus leping alates muudatuste rakendamisest üles öelda.
 11. Klient võib anda volituse kolmandale isikule esindada Klienti suhetes Virtuaal.com-ga (esindusõiguslik isik). Virtuaal.com lähtub sellest, et isiku volitused kehtivad seni, kuni Kliendi seaduslik esindaja ei ole Virtuaal.com-t teavitanud volituste lõppemisest.

 Arveldamine

 1. Klient kohustub maksma Virtuaal.com-le osutatava teenuse eest tasu vastavalt konkreetse teenuse hinnakirjale, mis on kättesaadav Virtuaal.com koduleheküljel. Tasumine toimub ettemaksuna. Lepingu lõppemisel Virtuaal.com algatusel või Virtuaal.com rikkumise tõttu on Kliendil õigus tasu tagasi saada osas, mille võrra teenuse eest ettemakstud tasu osas, mil see langeb teenuslepingu lõpetamise järgsele ajale. Tasu tagastamise kulud (sh ülekandekulud) kannab Klient.
 2. Arved saadetakse Kliendile e-posti teel, samuti on need kättesaadavad arvelduskeskkonnas aadressil https://arve.virtuaal.com.
 3. Arvete tasumise tähtaeg on 10 (kümme) kalendripäeva alates nende Virtuaal.com poolt väljastamisest, kui käesolevates üldtingimustes või arvel ei ole näidatud teistsugust tähtaega.
 4. Klient kohustub viivitamatult teatama Virtuaal.com-i kui arve on ebakorrektne. Arve hilinemine, kadumine vms ei vabasta Klienti kohustusest õigeaegselt teenuse eest tasuda.
 5. Tähtajaks laekumata tasudelt on Virtuaal.com-l õigus arvestada viivist 0,1 (null koma üks) protsenti päevas, arvestatuna tasumata summalt, kuni kogu summa täieliku tasumiseni.
 6. Häired teenuse osutamisel ei vabasta Klienti kohustusest teenuse eest tasuda, välja arvatud juhul, kui pooled on teisiti kokku leppinud.
 7. Tähtaegselt tasumata summade sissenõudmisega seotud kulud kannab Klient.

Vääramatu jõud

 1. Klient ja Virtuaal.com ei vastuta oma kohustuse rikkumise eest, kui sellise rikkumise on tinginud vääramatu jõud (force majeure), senikaua kuni kestab vääramatu jõu poolt tekitatud takistus.

Konfidentsiaalsus

 1. Klient ja Virtuaal.com kohustuvad hoidma konfidentsiaalsena teise poole ärisaladust ja muud saladust, välja arvatud, kui avaldamise kohustus tuleneb seadusest, selline õigus tuleneb lepingu tingimustest või teine lepingupool on andnud avaldamiseks oma nõusoleku. Konfidentsiaalsuskohustus kehtib ka pärast lepingulise suhte lõppu.

Isikuandmete töötlemine

 1. Klient annab käesolevaga Virtuaal.com-le nõusoleku enda andmete töötlemiseks ja salvestamiseks.
 2. Virtuaal.com on õigus kasutada isikuandmeid teenuste osutamiseks ja edasiarendamiseks, samuti oma rikutud või vaidlustatud õiguste kaitseks, sh on Virtuaal.com-l õigus edastada isikuandmeid võlgade sissenõudmisega tegelevatele ning isikute makseraskusi kajastavatele ettevõtetele.

Teadete saatmine

 1. Kõik õiguslikku tähendust omavad Virtuaal.com-i ja Kliendi vahelised teated peavad olema kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ning loetakse teisele poolele edastatuks kui selle saatmisest teisele poolele on möödunud üks (1) tööpäev.
 2. Tahteavaldused ja lepingu täitmise seisukohalt olulised teated saadetakse elektronkirjaga vastavalt Kliendi või Virtuaal.com poolt lepingus avaldatud elektronposti aadressil.
 3. Kontaktandmete (nimi, aadress, telefon, elektronposti aadress jms) muutumisel tuleb sellest viivitamatult kirjalikult taasesitatavas vormis teavitada.

Lepinguliste kohustuste lõppemine

 1. Lepingud sõlmitakse tähtajatult ning neile ei rakendata minimaalse kestuse nõuet, välja arvatud kui konkreetse teenuse üld- või eritingimustest tuleneb teisiti. Tähtajalise lepingu korral lõpeb leping tähtaja möödumisel.
 2. Kliendi ja Virtuaal.com vaheline lepinguline suhe lõpeb lepingus taganemise või lepingu ülesütlemisega.
 3. Kliendil on õigus lepinguline suhe Virtuaal.com-ga korraliselt üles öelda, teatades sellest kirjalikult Virtuaal.com-le vähemalt 60 (kuuskümmend) kalendripäeva ette.
 4. Virtuaal.com-l on õigus lepinguline suhe Kliendiga korraliselt üles öelda, teatades sellest kirjalikult Kliendile vähemalt 60 (kuuskümmend) kalendripäeva ette.
 5. Kui lepingupool on oluliselt või korduvalt rikkunud enda lepingulist kohustust, on teisel poolel õigus leping erakorraliselt üles öelda, ilma etteteatamistähtajata.
 6. Virtuaal.com-l on õigus leping erakorraliselt üles öelda, kui seda tingib muudatus õigusaktides või kohtupraktikas või haldusorgani ettekirjutus.
 7. Hinnakirja muudatusega mittenõustumisel on Kliendil õigus leping üles öelda, saates sellekohase teate Virtuaal.com-le mitte hiljem kui 15 (viieteistkümne) kalendripäeva jooksul alates hinnakirja muudatuse avaldamisest Virtuaal.com poolt, kusjuures leping on üles öeldud 60 (kuuekümne) päeva möödudes alates sellekohase teate saamisest Virtuaal.com poolt. Kuni lepingu ülesütlemise jõustumiseni kohaldatakse Kliendile seni kehtinud hinnakirja ja ei kohaldata hinnakirja muudatust.
 8. Üldtingimuste muudatusega mittenõustumisel on Kliendil õigus leping üles öelda, saates sellekohase teate Virtuaal.com-le mitte hiljem kui 15 (viieteistkümne) kalendripäeva jooksul alates üldtingimuste muudatuse avaldamisest Virtuaal.com poolt, kusjuures leping on üles öeldud 60 (kuuekümne) päeva möödudes alates sellekohase teate saamisest Virtuaal.com poolt. Kuni lepingu ülesütlemise jõustumiseni kohaldatakse Kliendile seni kehtinud üldtingimusi ja ei kohaldata üldtingimuste muudatust. Kui Klient on üldtingimuste muudatusega mittenõustumise tõttu teatanud lepingu ülesütlemisest, siis on Virtuaal.com-l õigus leping viivitamatult üles öelda, saates Kliendile sellekohase teate.

Kohaldatav õigus. Kohtualluvus. Aegumine

 1. Lepingutele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.
 2. Lepingutest tulenevad vaidlused lahendatakse Poolte kokkuleppel. Kui Pooled ei jõua kokkuleppele, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.
 3. Lepingutest tulenevate nõuete aegumistähtaeg on üks (1) aasta.

SERVERITEENUSTE ÜLDTINGIMUSED

 

Kohaldamisala

 1. Käesolevaid Serveriteenuste üldtingimusi kohaldatakse kõigile Virtuaal.com poolt pakutavate Serveriteenuste kasutamiseks sõlmitud lepingutele.
 2. Lisaks kohalduvad Serveriteenustele Virtuaal.com Teenuste Üldtingimused niivõrd, kui käesolevad Serveriteenuste üldtingimused ei sätesta teisiti.

Kasutatavad mõisted

 1. Serveriteenuste üldtingimustes kasutatakse järgnevaid mõisteid järgnevas tähenduses:
  – Füüsiline Server – Virtuaal.com valduses olev Kliendile Serveriteenuse osutamiseks rakendatud server ning selle juurde kuuluv riist- ja tarkvara, millele on juurdepääs vastavate autoriseerimiskoodidega;
  – Virtuaalserver – Ühe või mitme Füüsilise Serveri piiratud ning Virtuaal.com teiste klientidega jagatud ressurss, mida kasutades saab Klient esitleda talle kuuluvaid materjale. Mõiste Virtuaalserver hõlmab ka Virtuaal.com poolt elektronposti saatmiseks ja vastuvõtmiseks Kliendile eraldatud ühe või mitme Füüsilise Serveri piiratud ressurssi;
  – Server – Füüsiline Server ja / või Virtuaalserver.

Teenuse kasutamine

 1. Kliendil on õigus kasutada Serverit oma rakenduste ja seotud materjalide hoidmiseks ja / või esitamiseks avalikkusele, sõltuvalt Serveriteenuse liigist ka elektronposti aadressi(de) loomiseks ja/või kasutamiseks, elektronposti saatmiseks ja vastuvõtmiseks, samuti muul moel, mis vastab Serveriteenuse kirjeldusele.
 2. Klient kohustub tegema endale Serveris hoitavatest failidest piisava perioodilisusega varukoopiaid ja hoidma tema poolt paigaldatud tarkvara kaasajastatuna, tagamaks selle turvalisuse. Kliendi poolt loodud tagavarakoopiaid ei ole lubatud hoiustada Serveris juhul, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
 3. Klient vastutab temale eraldatud Serveri sisu eest, sh kohustub mitte avaldama Serveris materjale või osutama teenuseid, mis on vastuolus õigusaktidega või heade tavadega või mis rikuvad kolmandate isikute õigusi. Sealhulgas on keelatud autoriõigusega kaitstud meedia ning tarkvara kasutamine või levitamine, kui selleks puudub nõutav litsents.
 4. Klient ei kasuta Serveris tarkvara, skripte, programme või muid rakendusi, mis koormavad, häirivad või kahjustavad Serveri sihipärast tööd ning kohustub kõrvaldama need hiljemalt kaheteistkümne (12) tunni jooksul peale Virtuaal.com poolt vastavasisulise teate esitamist.
 5. Klient kohustub mitte kasutama Serveris selliseid programme või rakendusi, mis võimaldavad interneti kasutajatel saata massposti (rämpsposti), ähvardavaid, halvustavaid või eksitavaid elektronkirju ning mitte saatma selliseid kirju ka ise. Keelatud on pakkuda Serverist selliseid teenuseid (näiteks proxy, open DNS resolver jms) või kasutada Serverit sellisteks tegevusteks, mis on käsitletavad rünnetena kolmandate isikute vastu (sh portide skaneerimine, arvutivõrke ja/või neis asuvaid seadmeid koormavad päringud jms).
 6. Virtuaal.com’l on õigus teha Kliendile kohustuslikke ettekirjutusi Serveriteenuse kasutamisega seonduva ebaseadusliku või Lepingu dokumente rikkuva tegevuse lõpetamiseks, sh ebaseaduslike või heade kommete vastaste materjalide kõrvaldamiseks Serverist, samuti selliseid materjale ise kõrvaldada. Virtuaal.com jätab vastava tehnilise info omajana endale õiguse otsustada, kas Kliendi tegevus on Serverit koormav, häiriv, kahjustav või mitte ning seega vajadusel teenuse Kliendile peatada, põhjendades oma otsust Kliendile.

Teenuse tugi

 1. Kliendil on võimalik saada Teenuse kasutamisel abi Virtuaal.com koduleheküljelt https://www.virtuaal.com ja e-posti aadressilt support@virtuaal.com.

Serveri hooldus. Rikete kõrvaldamine

 1. Stabiilse Serveriteenuse pakkumiseks teostab Virtuaal.com regulaarselt Serveri hooldust. Virtuaal.com teavitab Klienti plaanipärastest Serveri hooldus- ja parendustöödest, mis võivad häirida Serveriteenuse tavapärast kasutamist, vähemalt viis (5) kalendripäeva ette. Edasilükkamatutel juhtudel sooritada hooldustöid ning teha konfiguratsioonimuudatusi ilma Klienti sellest ette teavitamata.
 2. Virtuaal.com kõrvaldab Serveri rikked mõistliku aja, kuid mitte hiljem kui kolme (3) tööpäeva jooksul.
 3. Virtuaal.com teeb Kliendi materjalidest võimalusel regulaarselt varukoopiaid, kuid ei taga materjalide säilimist.

Serveriteenuse peatamine

 1. Virtuaal.com’l on õigus peatada Kliendile Serveriteenuse osutamine koheselt, kui:
  – Kliendi poolt kasutatav tarkvara, skriptid või muud rakendused on põhjustanud Serverile rikkeid, tekitavad ülekoormust või takistavad muul moel Virtuaal.com’t osutamast teenuseid;
  – Kliendi vastu on suunatud internetiründed (sh teenusetõkestamise ründed ehk DoS ja DdoS ründed);
  – Klient ei järgi punktis 3.6 osundatud Virtuaal.com ettekirjutust.

Poolte vastutus

 1. Virtuaal.com ei vastuta kahju eest, mille on põhjustanud:
  – Kliendi poolt Serveris kasutatava tarkvara poolt põhjustatud häired;
  – Kliendi tegevus või tegevusetus Serveri haldamisel, sh Kliendi poolt Serveris hoitavate ning avaldatavate materjalide sisu või Kliendi või temale kuuluvate aadresside alt Serveriteenuse kasutamise käigus saadetud elektronkirjad;
  – kolmandate isikute poolt Serverile põhjustatud koormusest ja / või häiretest tulenevad võimalikud katkestused, internetiründed (sh teenusetõkestamise ründed ehk DoS ja DdoS ründed);
  – viiruste levimine.
 1. Virtuaal.com vastutus Teenuse osutamisel on piiratud Teenuse ühe kuu maksumusega.
 2. Klient hüvitab kahju, mis tekkis seoses tema poolt kasutatava tarkvara või rakenduse poolt Serveri kahjustamisega või Virtuaal.com tegevuse muul moel ebaseadusliku takistamisega, kui Virtuaal.com on teda sellise tegevuse eest eelnevalt hoiatanud. Juhul, kui Kliendi tegevus Serveri kahjustamisel on tahtlik, vastutab ta sõltumata Virtuaal.com poolsest hoiatamisest.

Lepingu lõppemine

 1. Teenusleping sõlmitakse tähtajatult.

DOMEENITEENUSTE ÜLDTINGIMUSED

Kohaldamisala

 1. Käesolevaid Domeeniteenuste üldtingimusi kohaldatakse kõigile Virtuaal.com poolt pakutavate Domeeniteenuste kasutamiseks sõlmitud lepingutele.
 2. Lisaks kohalduvad Domeeniteenustele Virtuaal.com Teenuste Üldtingimused niivõrd, kui käesolevad Domeeniteenuste üldtingimused ei sätesta teisiti.

Kasutatavad mõisted

 1. Domeeniteenuste üldtingimustes kasutatakse järgnevaid mõisteid järgnevas tähenduses:
  – Domeeninimi – teise või kolmanda taseme domeeninimi, mille registreerimist või registreeringu pikendamist on Klient Virtuaal.comilt taotlenud ja mille osas Virtuaal.com Domeeniteenust pakub;
  – Registreering – Lõppkasutajale registreeritud Domeeninime tähtajaline või tähtajatu kasutusõigus;
  – Reeglid – Registri ja (Virtuaal.com tegutsemisel Edasimüüjana) kolmandast isikust Registripidaja poolt kehtestatud siduvad juhised, tingimused, korrad jms, millest Pooled peavad Domeeninime registreerimisel ja kasutamisel juhinduma. Domeeniteenuste eritingimused sisaldavad viidet Reeglitele;
  – Register – isik või organisatsioon, kes vastavate tipp- või teise järgu domeenide Registreeringuid haldab;
  – Registripidaja – isik või organisatsioon, kellele Register on andnud volitused mingi konkreetse teise või kolmanda taseme domeeninime registreerimiseks Lõppkasutaja kasutusse;
  – Edasimüüja– isik või organisatsioon, kellel pole Registri poolt antud vastavaid volitusi, kuid kes on sõlminud vastava edasimüüjakokkuleppe Registripidajaga domeenide registreerimiseks Lõppkasutajate kasutusse;
  – Lõppkasutaja – Klient või muu isik, kelle kasutusse/nimele Domeeninimi registreeritakse;
  – Domeenileping – Teenusleping Domeeninime registreerimiseks või Registreeringu perioodiliseks pikendamiseks.

Lepingu sõlmimine

 1. Domeenileping loetakse sõlmituks ja jõustub, kui Klient on Registreeringu eest tasunud (kui vastav Domeeniteenus on tasuline) ja Virtuaal.com on saatnud Kliendi e-posti aadressile teate Domeenilepingu sõlmimise kohta.
 2. Registreeringu pikendamise taotlust koheldakse kui uut tellimust ning see täidetakse samas korras nagu sõlmitaks uus Domeenileping, sh tasutakse Domeeniteenuse eest uue perioodi eest.

Kliendi kinnitused

 1. Klient kinnitab Domeenilepingu sõlmimisel ja Registreeringu pikendamisel, et:
  – ta on enne Domeenilepingu sõlmimist tutvunud Reeglite ja konkreetse Domeeniteenuse Hinnakirjaga;
  – kui ta registreerib Domeeninime kolmandast isikust Lõppkasutaja nimele, siis kinnitab ta täielike volituste olemasolu Lõppkasutaja esindamiseks ja Lõppkasutaja seotust Reeglite ja Virtuaal.com rakenduvate tingimustega Teenuste kasutamiseks, jäädes vastutavaks Lõppkasutaja tegevuse eest;

Domeeniteenuse sisu

 1. Domeenilepingu esemeks on Poolte vahel seoses Domeeninime registreerimise ja Registreeringu pikendamisega tekkivad õigussuhted.
 2. Domeenilepingu eesmärgiks on tagada Klienti huvitava Domeeninime registreerimine Lõppkasutaja kasutusse ning Registreeringu regulaarne pikendamine.
 3. Domeenileping ei loo Lõppkasutajale iseseisvaid õigusi Domeeninimele.
 4. Domeeninime registreerimisel tekivad Domeeninime kasutamisega seonduvad õigused ja kohustused Lõppkasutaja ja Registri vahel, Virtuaal.com tegutsemisel Edasimüüjana ka Lõppkasutaja ja Registripidaja vahel.
 5. Lepingu järgi Virtuaal.com poolt osutatav teenus hõlmab Domeeninime registreerimise taotluse esitamist ja Kliendile Registreeringu pikendamise võimaluse meeldetuletamist ja pakkumist. Klient annab Virtuaal.com’le kõik volitused Lõppkasutaja esindamiseks Registriga või kolmandast isikust Registripidajaga lepingu sõlmimisel. Sõltuvalt domeenist võib Virtuaal.com tegutseda Domeeninime Lõppkasutajale registreerides Registripidajana või Edasimüüjana. Edasimüüjana kohalduvad Domeeninime kasutamisele kolmandast isikust Registripidaja Reeglid, millele viidatakse Domeeniteenuste eritingimustes.
 6. Klient saab Domeeniteenuse kasutamisel abi Virtuaal.com Internetileheküljelt https://www.virtuaal.com ja elektronpostiaadressilt support@virtuaal.com.

Tasu ja selle maksmine

 1. Kui Domeeniteenuste eritingimused ei sätesta teisiti, hõlmab Hinnakirja järgne Domeeniteenuse hind ka tasu, mis Domeeninime registreerimisel kuulub tasumisele Registrile või Registripidajale.
 2. Domeenilepingu lõppemisel või ühepoolsel lõpetamisel tasub Klient Virtuaal.com’le viimase poolt faktiliselt osutatud teenuste eest.

Poolte kohustused

 1. Virtuaal.com kohustub:
  – essitama taotluse Domeeninime registreerimiseks Lõppkasutaja kasutusse andmetega, mille Klient on Virtuaal.com’le avaldanud Domeenilepingu sõlmimisel (sh soovitav Domeeninimi, registreerimisperiood);
  – teavitama Klienti vähemalt 30 päeva enne registreerimisperioodi lõppu võimalusest Registreeringut pikendada;
 2. Klient kohustub:
  – tasuma Domeeniteenuse eest vastavalt Hinnakirjale, sh kui Domeeniteenuste eritingimused seda ette näevad, siis lisaks tasule kõik maksed, lõivud jm tasud, mis on seotud Virtuaal.com poolt Domeeninime Lõppkasutaja kasutusse registreerimise ja/või Registreeringu pikendamisega;
  – tagama, et Domeeninimi ei ole vastuolus õigusaktide ega heade kommetega ega riku kolmandate isikute õigusi (sh õigusi kaubamärgile);
  – tagama Domeeninime kasutamisele kehtestatud Reeglite järgimise;
  – Registreeringu pikendamise soovi korral teostama Keskkonnas vastava tellimuse ja tasuma seonduva ettemaksuarve, et see laekuks hiljemalt kaks (2) tööpäeva enne Registreeringu lõppemist.

Vastutus

 1. Virtuaal.com ei vastuta Registri ega kolmandast isikust Registripidaja tegevuse eest, sh Registri, Registripidaja ja Lõppkasutaja vahelise lepingu täitmise eest.
 2. Virtuaal.com ei jaota domeeninimesid ega saa garanteerida Domeeninime Lõppkasutaja kasutusse registreerimist ega Registreeringu püsimist. Virtuaal.com vastutus Domeeninime registreerimisel on piiratud tema kui käsundisaaja tegevusega Lõppkasutaja esindamisel.
 3. Virtuaal.com ei vastuta Domeeni registreerimisel domeeninime kasutamise õiguspärasuse eest. Muuhulgas ei vastuta Virtuaal.com Teenuse osutamise võimatuse eest, mis on tingitud kolmanda isiku tegevusest või tegevusetusest.
 4. Virtuaal.com vastutus Teenuse osutamisel on piiratud Teenuse aastamaksumusega.

Lepingu lõppemine

 1. Leping lõpeb Registreeringu lõppemisega.

DOMEENITEENUSTE ERITINGIMUSED

DOMEENITEENUSE KIRJELDUS

 1. Domeeninimi on tähis, mis koosneb tippdomeenist ja sellest vasakule jäävast teise taseme alamdomeenist, kujul sinunimi.ee, kus „sinunimi“ on Kliendi valitud domeeni nimi.

TIPPDOMEENIDELE KOHALDATAVAD REEGLID

 1. Tippdomeenidele kohaldatakse reegleid, mis on kättesaadavad alljärgnevalt
  – EE Reeglid on kättesaadavad aadressil: http://www.eestiinternet.ee/domeenireeglid/domeenireeglid
  – .EU Reeglid ja registreerimise poliitika on kättesaadavad aadressil: http://www.eurid.eu/files/tr m_con_ET.pdf ja http://www.eurid.eu/files/re g_pol_ET.pdf
  -.COM, .NET, .ORG, .INFO, .BIZ, .TV, .ME, .MOBI, .TEL, .ASIA, .CO.UK, .US, .IN, .WS Reeglid on kättesaadavad aadressil: http://manage.resellerclub.com/servlet/ViewAgreementServlet?requestfor=registraragreement&pgaction=back

Vajad abi?
Tutvu meie abikeskusega ›