This functionality is implemented using Javascript. It cannot work without it, etc...

Serveriteenuste üldtingimused

< tagasi

Kohaldamisala

 1. Käesolevaid Serveriteenuste üldtingimusi kohaldatakse kõigile Virtuaal.com poolt pakutavate Serveriteenuste kasutamiseks sõlmitud lepingutele.
 2. Lisaks kohalduvad Serveriteenustele Virtuaal.com teenuste Üldtingimused niivõrd, kui käesolevad Serveriteenuste üldtingimused ei sätesta teisiti.

Kasutatavad mõisted

 1. Serveriteenuste üldtingimustes kasutatakse järgnevaid mõisteid järgnevas tähenduses:
  – Füüsiline Server – Virtuaal.com valduses olev Kliendile Serveriteenuse osutamiseks rakendatud server ning selle juurde kuuluv riist- ja tarkvara, millele on juurdepääs vastavate autoriseerimiskoodidega;
  – Virtuaalserver – Ühe või mitme Füüsilise Serveri piiratud ning Virtuaal.com teiste klientidega jagatud ressurss, mida kasutades saab Klient esitleda talle kuuluvaid materjale. Mõiste Virtuaalserver hõlmab ka Virtuaal.com poolt elektronposti saatmiseks ja vastuvõtmiseks Kliendile eraldatud ühe või mitme Füüsilise Serveri piiratud ressurssi;
  – Server – Füüsiline Server ja / või Virtuaalserver.

Teenuse kasutamine

 1. Kliendil on õigus kasutada Serverit oma rakenduste ja seotud materjalide hoidmiseks ja / või esitamiseks avalikkusele, sõltuvalt Serveriteenuse liigist ka elektronposti aadressi(de) loomiseks ja/või kasutamiseks, elektronposti saatmiseks ja vastuvõtmiseks, samuti muul moel, mis vastab Serveriteenuse kirjeldusele.
 2. Klient kohustub tegema endale Serveris hoitavatest failidest piisava perioodilisusega varukoopiaid ja hoidma tema poolt paigaldatud tarkvara kaasajastatuna, tagamaks selle turvalisuse. Kliendi poolt loodud tagavarakoopiaid ei ole lubatud hoiustada Serveris juhul, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
 3. Klient vastutab temale eraldatud Serveri sisu eest, sh kohustub mitte avaldama Serveris materjale või osutama teenuseid, mis on vastuolus õigusaktidega või heade tavadega või mis rikuvad kolmandate isikute õigusi. Sealhulgas on keelatud autoriõigusega kaitstud meedia ning tarkvara kasutamine või levitamine, kui selleks puudub nõutav litsents.
 4. Klient ei kasuta Serveris tarkvara, skripte, programme või muid rakendusi, mis koormavad, häirivad või kahjustavad Serveri sihipärast tööd ning kohustub kõrvaldama need hiljemalt kaheteistkümne (12) tunni jooksul peale Virtuaal.com poolt vastavasisulise teate esitamist.
 5. Klient kohustub mitte kasutama Serveris selliseid programme või rakendusi, mis võimaldavad interneti kasutajatel saata massposti (rämpsposti), ähvardavaid, halvustavaid või eksitavaid elektronkirju ning mitte saatma selliseid kirju ka ise. Keelatud on pakkuda Serverist selliseid teenuseid (näiteks proxy, open DNS resolver jms) või kasutada Serverit sellisteks tegevusteks, mis on käsitletavad rünnetena kolmandate isikute vastu (sh portide skaneerimine, arvutivõrke ja/või neis asuvaid seadmeid koormavad päringud jms).
 6. Virtuaal.com’l on õigus teha Kliendile kohustuslikke ettekirjutusi Serveriteenuse kasutamisega seonduva ebaseadusliku või Lepingu dokumente rikkuva tegevuse lõpetamiseks, sh ebaseaduslike või heade kommete vastaste materjalide kõrvaldamiseks Serverist, samuti selliseid materjale ise kõrvaldada. Virtuaal.com jätab vastava tehnilise info omajana endale õiguse otsustada, kas Kliendi tegevus on Serverit koormav, häiriv, kahjustav või mitte ning seega vajadusel teenuse Kliendile peatada, põhjendades oma otsust Kliendile.

Teenuse tugi

 1. Kliendil on võimalik saada Teenuse kasutamisel abi Virtuaal.com koduleheküljelt https://www.virtuaal.com ja e-posti aadressilt support@virtuaal.com.

Serveri hooldus. Rikete kõrvaldamine

 1. Stabiilse Serveriteenuse pakkumiseks teostab Virtuaal.com regulaarselt Serveri hooldust. Virtuaal.com teavitab Klienti plaanipärastest Serveri hooldus- ja parendustöödest, mis võivad häirida Serveriteenuse tavapärast kasutamist, vähemalt viis (5) kalendripäeva ette. Edasilükkamatutel juhtudel sooritada hooldustöid ning teha konfiguratsioonimuudatusi ilma Klienti sellest ette teavitamata.
 2. Virtuaal.com kõrvaldab Serveri rikked mõistliku aja, kuid mitte hiljem kui kolme (3) tööpäeva jooksul.
 3. Virtuaal.com teeb Kliendi materjalidest võimalusel regulaarselt varukoopiaid, kuid ei taga materjalide säilimist.

Serveriteenuse peatamine

 1. Virtuaal.com’l on õigus peatada Kliendile Serveriteenuse osutamine koheselt, kui:
  – Kliendi poolt kasutatav tarkvara, skriptid või muud rakendused on põhjustanud Serverile rikkeid, tekitavad ülekoormust või takistavad muul moel Virtuaal.com’t osutamast teenuseid;
  – Kliendi vastu on suunatud internetiründed (sh teenusetõkestamise ründed ehk DoS ja DdoS ründed);
  – Klient ei järgi punktis 3.6 osundatud Virtuaal.com ettekirjutust.

Poolte vastutus

 1. Virtuaal.com ei vastuta kahju eest, mille on põhjustanud:
  – Kliendi poolt Serveris kasutatava tarkvara poolt põhjustatud häired;
  – Kliendi tegevus või tegevusetus Serveri haldamisel, sh Kliendi poolt Serveris hoitavate ning avaldatavate materjalide sisu või Kliendi või temale kuuluvate aadresside alt Serveriteenuse kasutamise käigus saadetud elektronkirjad;
  – kolmandate isikute poolt Serverile põhjustatud koormusest ja / või häiretest tulenevad võimalikud katkestused, internetiründed (sh teenusetõkestamise ründed ehk DoS ja DdoS ründed);
  – viiruste levimine.
 1. Virtuaal.com vastutus Teenuse osutamisel on piiratud Teenuse ühe kuu maksumusega.
 2. Klient hüvitab kahju, mis tekkis seoses tema poolt kasutatava tarkvara või rakenduse poolt Serveri kahjustamisega või Virtuaal.com tegevuse muul moel ebaseadusliku takistamisega, kui Virtuaal.com on teda sellise tegevuse eest eelnevalt hoiatanud. Juhul, kui Kliendi tegevus Serveri kahjustamisel on tahtlik, vastutab ta sõltumata Virtuaal.com poolsest hoiatamisest.

Lepingu lõppemine

 1. Teenusleping sõlmitakse tähtajatult.

Vajad abi?
Tutvu meie abikeskusega ›