image description

Üldtingimused

Virtuaal.com OÜ
TEENUSTE ÜLDTINGIMUSED

Üldine

 1. Käesolevad üldtingimused reguleerivad Virtuaal.com poolt Kliendile teenuse osutamist.
 2. Virtuaal.com on äriühing, kelle andmed on järgmised: Virtuaal.com OÜ, registrikood 11072764, asukoht Roseni 7, 10111 Tallinn, e-post support@virtuaal.com.
 3. Klient on füüsiline või juriidiline isik, kes on teenuste kasutamiseks lepingu sõlminud.
 4. Virtuaal.com-il on õigus saada Virtuaal.com hinnakirjas näidatud tasu enda poolt Kliendile osutatud teenuste eest juhul, kui Kliendi ja Virtuaal.com vahel ei ole sõlmitud kokkulepet tasu maksmise kohta teistsugustel tingimustel. Virtuaal.com avaldab hinnakirja oma koduleheküljel. Virtuaal.com-il on õigus hinnakirja muuta, avaldades muudatused kolmkümmend (30) kalendripäeva enne jõustumist enda koduleheküljel. Hinnakirja muudatustega mittenõustumisel on Kliendil õigus leping käesolevates üldtingimustes sätestatu kohaselt üles öelda.
 5. Kliendi ja Virtuaal.com vahelisi suhteid reguleerivad käesolevad üldtingimused, ja Virtuaal.com hinnakiri, samuti Kliendi ja Virtuaal.com vahel sõlmitud kliendileping, teenuse kokkulepe ning kõik Kliendi ja Virtuaal.com vahel eraldi kokkulepitud tingimused.
 6. Kliendi ja Virtuaal.com vahel eraldi sõlmitud kokkulepe (sealhulgas ka kliendileping ja teenuse kokkulepe) peab olema sõlmitud kirjalikult ja mõlema poole esindajad peavad olema selle allkirjastanud.
 7. Kui esineb vastuolu käesolevate üldtingimuste või hinnakirja ning Kliendi ja Virtuaal.com vahel eraldi kokkulepitud tingimuse vahel, kohaldatakse Kliendi ja Virtuaal.com suhetele nende vahel eraldi kokkulepitud tingimust.
 8. Käesolevad üldtingimused kehtivad kõigi Virtuaal.com poolt osutatavate teenuste osas ja neile ei kohaldata Kliendi üldtingimusi või tüüptingimusi.
 9. Virtuaal.com võib käesolevaid üldtingimusi muuta tulenevalt muudatustest õigusaktides, kohtupraktikas või kui seda tingivad teenuse osutamist puudutavad olulised asjaolud. Virtuaal.com avalikustab üldtingimuste muudatused oma koduleheküljel. Muudatused hakkavad kehtima 30 (kolmekümne) kalendripäeva möödudes alates nende avaldamisest, kui ei ole ette nähtud teistsugust muudatuste jõustumise tähtaega. Üldtingimuste muudatustega mittenõustumisel on Kliendil õigus leping käesolevates üldtingimustes sätestatu kohaselt üles öelda.
 10. Üldtingimuste, hinnakirja ning Kliendi ja Virtuaal.com vahel eraldi kokkulepitud tingimuste tõlgendamisel lähtutakse sõnade üldlevinud tähendusest, kusjuures pealkirjadel on üksnes informatiivne iseloom.

Lepingu sõlmimine

 1. Klient ja Virtuaal.com sõlmivad kliendilepingu. Klient ja Virtuaal.com sõlmivad ka teenuse kokkuleppe, millega lepitakse kokku konkreetne Virtuaal.com poolt osutatav teenus ja täpsemad tingimused.
 2. Kliendil on õigus nõuda Virtuaal.com-lt konkreetse teenuse osutamist alates teenuse kokkuleppe jõustumisest.
 3. Kliendileping ja teenuse kokkulepe jõustuvad alates nende sõlmimisest, kui ei ole kokkulepitud teistsugust jõustumise tähtaega.
 4. Teenuse kokkuleppe alusel alustab Virtuaal.com teenuse kokkuleppes näidatud teenuse osutamist 3 (kolme) tööpäeva jooksul alates selle jõustumisest, kui ei ole ette nähtud teistsugust tähtaega.
 5. Klient kinnitab järgmist:
  – ta on tutvunud Virtuaal.com üldtingimuste ja hinnakirjaga, on nendest aru saanud ning kohustub täitma nende tingimusi;
  – ta on tutvunud tema poolt sõlmitud teenuse kokkuleppes näidatud teenuse kirjeldusega;
  – tema poolt Virtuaal.com-le esitatud andmed on õiged;
  – ta on teovõimeline;
  – kliendilepingu või teenuse kokkuleppe sõlmimisel esindaja poolt kinnitab Kliendi esindajana tegutsev isik, et tal on volitused Kliendi nimel tegutseda ning selline tegutsemine ei ületa tema volituste piire;
  – kliendilepingu või teenuse kokkuleppe sõlmimine ei riku talle seadusega, määrusega või haldusaktiga või kohtuotsusega pandud või sellest tulenevaid kohustusi, samuti ei riku see ühelgi moel kolmandate isikute õigusi.
 6. Virtuaal.com kinnitab järgmist:
  – tal on olemas vahendid ja oskused Kliendile vastava teenuse osutamiseks;
  – teenuse osutamine ei riku talle seadusega, määrusega või haldusaktiga või kohtuotsusega pandud või sellest tulenevaid kohustusi, samuti ei riku see ühelgi moel kolmandate isikute õigusi.
 7. Virtuaal.com-l ei ole kohustust sõlmida kliendilepingut ega teenuse kokkulepet ühegi isikuga ning Virtuaal.com võib keelduda kliendilepingu või teenuse kokkuleppe sõlmimisest ilma oma otsust motiveerimata.

Teenuse osutamine

 1. Virtuaal.com osutab Kliendile teenust vastavalt teenuse kokkuleppes näidatud teenuse tingimustele ja käesolevates üldtingimustes sätestatule.
 2. Kliendil on teenuse kasutamisel õigus:
  – saada teenust vastavalt teenuse kokkuleppes näidatud teenuse tingimustele ja käesolevates üldtingimustes sätestatule;
  – kasutada Teenust vastavalt oma soovidele ja vajadustele, kuid lähtuvalt selle sihtotstarbest. Klient kohustub kasutama teenuseid vastavuses õigusaktide (sh intellektuaalset omandit puututava õigusega), heade kommete ja tavadega;
  – saada Virtuaal.com poolt osutatavat kliendituge.
 3. Virtuaal.com on teenuse osutamisel kohustatud:
  – osutama Kliendile teenuseid teenuse kokkuleppes näidatud teenuse tingimustele ja käesolevates üldtingimustes sätestatule;
  – tegema omalt pool mõistlikult vajaliku, tagamaks teenuste töökindluse, kuid teenuste olemusest tulenevalt ei saa tõrkeid täielikult välistada. Teenuse osutamise takistuse korral võtma tarvitusele kõik omapoolsed mõistlikud abinõud teenuse osutamise takistuse kõrvaldamiseks;
  – võtma tarvitusele kõik mõistlikud abinõud Virtuaal.com valduses oleva Kliendi vara säilimise tagamiseks ja kahjustamise vältimiseks;
  – tagama Virtuaal.com klienditoe teenuse olemasolu tavapärastel tööaegadel. Kasutajatuge osutatakse Eesti kalendri ja aja järgi tööpäeviti ajavahemikus 09.00-17.00.
 4. Virtuaal.com poolt osutatava teenuse eelduseks on kolmandate isikute poolt teenuste osutamine. Sellest tulenevalt ei vastuta Virtuaal.com teenuse osutamisel tekkinud takistuse eest, kui see on tingitud selliste teiste teenuste puudumisest. Virtuaal.com võtab tarvitusele omapoolsed mõistlikud abinõud teenuse osutamise takistuse kõrvaldamiseks.
 5. Klient on teenuse kasutamisel kohustatud:
  – hoiduma teenuse kasutamisest ükskõik millisel moel, mis rikuks õigusaktide nõudeid või kolmandate isikute õigusi;
  – hoiduma sellise tarkvara, skriptide, programmide või muude rakenduste kasutamisest, mis koormavad, häirivad või kahjustavad serveri sihipärast tööd;
  – hoiduma serveri sihipärase töö takistamisest;
  – hoiduma rämsposti saatmisest ja hoiduma selliste programmide või rakenduste kasutamisest, mis võimaldavad rämpsposti saata;
  – hoiduma teenuse kasutamisest moel, mis takistab Virtuaal.com tööd või teenuse osutamist teistele Klientidele;
  – tagama talle teenuse kasutamiseks väljastatud autoriseerimiskoodide konfidentsiaalsuse;
  – kõrvaldama tema poolse kohustuse rikkumise ilma viivituseta, muuhulgas on Klient kohustatud kõrvaldama rikkumise viivitamata pärast Virtuaal.com poolt kohustuse rikkumisele tähelepanu juhtimist;
  – teavitama viivitamatult Virtuaal.com-i teenuse kasutamisel tekkinud probleemidest. Seejuures teatama oma nime, probleemi kirjelduse ja muud asjaolud, mida oluliseks peab;
  – teavitama viivitamatult Virtuaal.com-i kui Kliendi autoriseerimiskoodid on sattunud juurdepääsuks õigust mitteomavate isikute valdusesse;
  – vastutama tema poolt teenuse kasutamise käigus avaldatud materjalide eest, muuhulgas vastutab Klient, et tema poolt avaldatud materjalid ei riku kolmandate isikute õigusi;
  – kohustuma hüvitama Virtuaal.com-le kogu kahju, mis tekib Kliendi kohustuste rikkumisest.
 6. Kui Kliendi tegevuse tõttu tekib kolmandal isikul nõue Virtuaal.com vastu, siis on Klient kohustatud hüvitama Virtuaal.com-le kõik sellest tulenevad kulutused (kahju).
 7. Klient vastutab Virtuaal.com ees ka kõigi kolmandate isikute tegevuse eest, kes tarvitavad teenust Kliendi tõttu.
 8. Klient teeb vajadusel endale tema poolt virtuaalserveris hoitavatest andmetest endale koopiad, Virtuaal.com ei garanteeri virtuaalserveris hoitavate andmete säilimist, välja arvatud juhul, kui Virtuaal.com ja Kliendi vahel ei ole sõlmitud selle kohta eraldi kokkulepet.
 9. Virtuaal.com-l on õigus:
  – kontrollida Kliendi poolt teenuse tarbimise vastavust õigusaktide ja käesolevate üldtingimuste nõuetele;
  – teha Kliendile ettekirjutus käesolevaid üldtingimusi rikkuva teenuse kasutamise viisi lõpetamiseks;
  – sellise ettekirjutuse täitmata jätmise korral või juhul, kui olukord seda nõuab, siis viivitamatult, kõrvaldada Kliendi kohustuse või kolmandate isikute õiguste rikkumine;
  – teenuse osutamist piirata või peatada, kui temast mittesõltuvate asjaolude tõttu (nt internetist tulev rünne Kliendi vastu) saavad oluliselt häiritud Virtuaal.com teiste klientide teenused ning kui vastavat mõju ei ole mõistlikult võimalik kõrvaldada Klienti vähem koormavate meetmetega;
  – õigus peatada teenuse osutamine Kliendile juhul, kui Klient pole arvel märgitud maksetähtajaks arvet tasunud.
  – Virtuaal.coml on õigus kliendilt (peale võlgnevuste tasumist) küsida tasu teenuse taasavamise eest tasu vastavalt hinnakirjale.
 10. Virtuaal.com-l on õigus Kliendiga eraldi kokku lepitud tingimusi mõjuvatel põhjustel muuta, teatades sellest Kliendile 15 (viisteist) kalendripäeva ette. Edasilükkamatutel asjaoludel on Virtuaal.com-l õigus tingimusi viivitamatult muuta, edastades Kliendile sellekohase teate. Muudatustega mittenõustumisel on Kliendil õigus leping alates muudatuste rakendamisest üles öelda.
 11. Klient võib anda volituse kolmandale isikule esindada Klienti suhetes Virtuaal.com-ga (esindusõiguslik isik). Virtuaal.com lähtub sellest, et isiku volitused kehtivad seni, kuni Kliendi seaduslik esindaja ei ole Virtuaal.com-t teavitanud volituste lõppemisest.

Arveldamine

 1. Klient kohustub maksma Virtuaal.com-le osutatava teenuse eest tasu vastavalt konkreetse teenuse hinnakirjale, mis on kättesaadav Virtuaal.com koduleheküljel. Tasumine toimub ettemaksuna. Lepingu lõppemisel Virtuaal.com algatusel või Virtuaal.com rikkumise tõttu on Kliendil õigus tasu tagasi saada osas, mille võrra teenuse eest ettemakstud tasu osas, mil see langeb teenuslepingu lõpetamise järgsele ajale. Tasu tagastamise kulud (sh ülekandekulud) kannab Klient.
 2. Arved saadetakse Kliendile e-posti teel, samuti on need kättesaadavad arvelduskeskkonnas aadressil https://arve.virtuaal.com.
 3. Arvete tasumise tähtaeg on 10 (kümme) kalendripäeva alates nende Virtuaal.com poolt väljastamisest, kui käesolevates üldtingimustes või arvel ei ole näidatud teistsugust tähtaega.
 4. Klient kohustub viivitamatult teatama Virtuaal.com-i kui arve on ebakorrektne. Arve hilinemine, kadumine vms ei vabasta Klienti kohustusest õigeaegselt teenuse eest tasuda.
 5. Tähtajaks laekumata tasudelt on Virtuaal.com-l õigus arvestada viivist 0,1 (null koma üks) protsenti päevas, arvestatuna tasumata summalt, kuni kogu summa täieliku tasumiseni.
 6. Häired teenuse osutamisel ei vabasta Klienti kohustusest teenuse eest tasuda, välja arvatud juhul, kui pooled on teisiti kokku leppinud.
 7. Tähtaegselt tasumata summade sissenõudmisega seotud kulud kannab Klient.

Vääramatu jõud

 1. Klient ja Virtuaal.com ei vastuta oma kohustuse rikkumise eest, kui sellise rikkumise on tinginud vääramatu jõud (force majeure), senikaua kuni kestab vääramatu jõu poolt tekitatud takistus.

Konfidentsiaalsus

 1. Klient ja Virtuaal.com kohustuvad hoidma konfidentsiaalsena teise poole ärisaladust ja muud saladust, välja arvatud, kui avaldamise kohustus tuleneb seadusest, selline õigus tuleneb lepingu tingimustest või teine lepingupool on andnud avaldamiseks oma nõusoleku. Konfidentsiaalsuskohustus kehtib ka pärast lepingulise suhte lõppu.

Isikuandmete töötlemine

 1. Klient annab käesolevaga Virtuaal.com-le nõusoleku enda andmete töötlemiseks ja salvestamiseks.
 2. Virtuaal.com on õigus kasutada isikuandmeid teenuste osutamiseks ja edasiarendamiseks, samuti oma rikutud või vaidlustatud õiguste kaitseks, sh on Virtuaal.com-l õigus edastada isikuandmeid võlgade sissenõudmisega tegelevatele ning isikute makseraskusi kajastavatele ettevõtetele.

Teadete saatmine

 1. Kõik õiguslikku tähendust omavad Virtuaal.com-i ja Kliendi vahelised teated peavad olema kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ning loetakse teisele poolele edastatuks kui selle saatmisest teisele poolele on möödunud üks (1) tööpäev.
 2. Tahteavaldused ja lepingu täitmise seisukohalt olulised teated saadetakse elektronkirjaga vastavalt Kliendi või Virtuaal.com poolt lepingus avaldatud elektronposti aadressil.
 3. Kontaktandmete (nimi, aadress, telefon, elektronposti aadress jms) muutumisel tuleb sellest viivitamatult kirjalikult taasesitatavas vormis teavitada.

Lepinguliste kohustuste lõppemine

 1. Lepingud sõlmitakse tähtajatult ning neile ei rakendata minimaalse kestuse nõuet, välja arvatud kui konkreetse teenuse üld- või eritingimustest tuleneb teisiti. Tähtajalise lepingu korral lõpeb leping tähtaja möödumisel.
 2. Kliendi ja Virtuaal.com vaheline lepinguline suhe lõpeb lepingus taganemise või lepingu ülesütlemisega.
 3. Kliendil on õigus lepinguline suhe Virtuaal.com-ga korraliselt üles öelda, teatades sellest kirjalikult Virtuaal.com-le vähemalt 60 (kuuskümmend) kalendripäeva ette.
 4. Virtuaal.com-l on õigus lepinguline suhe Kliendiga korraliselt üles öelda, teatades sellest kirjalikult Kliendile vähemalt 60 (kuuskümmend) kalendripäeva ette.
 5. Kui lepingupool on oluliselt või korduvalt rikkunud enda lepingulist kohustust, on teisel poolel õigus leping erakorraliselt üles öelda, ilma etteteatamistähtajata.
 6. Virtuaal.com-l on õigus leping erakorraliselt üles öelda, kui seda tingib muudatus õigusaktides või kohtupraktikas või haldusorgani ettekirjutus.
 7. Hinnakirja muudatusega mittenõustumisel on Kliendil õigus leping üles öelda, saates sellekohase teate Virtuaal.com-le mitte hiljem kui 15 (viieteistkümne) kalendripäeva jooksul alates hinnakirja muudatuse avaldamisest Virtuaal.com poolt, kusjuures leping on üles öeldud 60 (kuuekümne) päeva möödudes alates sellekohase teate saamisest Virtuaal.com poolt. Kuni lepingu ülesütlemise jõustumiseni kohaldatakse Kliendile seni kehtinud hinnakirja ja ei kohaldata hinnakirja muudatust.
 8. Üldtingimuste muudatusega mittenõustumisel on Kliendil õigus leping üles öelda, saates sellekohase teate Virtuaal.com-le mitte hiljem kui 15 (viieteistkümne) kalendripäeva jooksul alates üldtingimuste muudatuse avaldamisest Virtuaal.com poolt, kusjuures leping on üles öeldud 60 (kuuekümne) päeva möödudes alates sellekohase teate saamisest Virtuaal.com poolt. Kuni lepingu ülesütlemise jõustumiseni kohaldatakse Kliendile seni kehtinud üldtingimusi ja ei kohaldata üldtingimuste muudatust. Kui Klient on üldtingimuste muudatusega mittenõustumise tõttu teatanud lepingu ülesütlemisest, siis on Virtuaal.com-l õigus leping viivitamatult üles öelda, saates Kliendile sellekohase teate.

Kohaldatav õigus. Kohtualluvus. Aegumine

 1. Lepingutele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.
 2. Lepingutest tulenevad vaidlused lahendatakse Poolte kokkuleppel. Kui Pooled ei jõua kokkuleppele, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.
 3. Lepingutest tulenevate nõuete aegumistähtaeg on üks (1) aasta.
Tekkis küsimus? Võta ühendust support@virtuaal.com